SCHIFF Restaurant Neu-Ulm
                     Kasernstr. 2, 89231 Neu-Ulm, Tel. 0731 20 600 777, info@schiff-restaurant.de

H e r z l i c h   W i l l k o m m e n